Wednesday, 30 January 2013

செம்மொழிஇன்று உலகில் செம்மொழிகளாகக் கருதப்படும் மொழிகள் 8 ஆக இருக்கின்றன.

இந்தோ-ஐரோப்பிய மொழிகள்:
கிரேக்க மொழி
சமஸ்கிருதம்
இலத்தீன்

பாரசீக மொழி
ஆபிரிக்க-ஆசிய மொழிகள்:
அரபு மொழி
எபிரேயம்

திராவிட மொழிகள்:
தமிழ்
சினோ-திபெத்திய மொழிகள்:
சீன மொழி.

செம்மொழித் தகுதி

ஒரு மொழிக்கு செம்மொழி என்ற தகுதி அம்மொழியில் இடம் பெற்றிருக்கும் இலக்கியத் தரத்தின் அடிப்படையில்தான் முடிவு செய்யப்படுகிறது. இருப்பினும் செம்மொழி என்பதற்கு அம்மொழியில் இடம் பெற்றிருக்கும் முக்கியமான இரண்டு சிறப்புகள் தேவையாய் இருக்கிறது.

1.
இலக்கியப் படைப்புகள்.
2.
கலைப் படைப்புகள்.

இந்த இரு படைப்புகளைக் கொண்டே அந்த மொழி செம்மொழிகளாக அறிவிக்கப்படுகின்றன.

No comments:

Post a Comment