Saturday, 19 September 2015

தமிழ் இன்று: யார் இந்த சோழர்கள்? இவர்கள் தமிழர்களா? என்ன செய்தா...

தமிழ் இன்று: யார் இந்த சோழர்கள்? இவர்கள் தமிழர்களா? என்ன செய்தா...: சோழர் காலம் தென் இந்திய வரலாற்றின் உயர்விற்கு சோழ அரசர்கள் பெரும் பங்களிப்பு செய்துள்ளனர். முற்கால சோழர்கள் சங்ககாலத்தில் ஆட்சிபுரிந்தன...

No comments:

Post a Comment