Friday, 15 May 2015

பண்டைக்கால அளவீடுகள்

பண்டைக்கால அளவீடுகள்
700 காவதம்-7640 கி்மீ
1000மைல்-1500 கி.மீ
2 மைல்-32 கி.மீ
குண்டா-141 சதுர கஜம் கொண்ட ஒரு நில அளவு -ஏக்கரில்1 /4 பகுதி
செவிடு-ஆழாக்கில் ஐந்தில் ஒரு பகுதி
தம்பிடி-ஒரு அணாவில் 12இல் ஒரு பங்கு
முக்கால் துட்டு-காலணா,மூன்று தம்பிடிகள்-ஒரு ரூபாயின் 1/192 பகுதி

No comments:

Post a Comment